باران که می بارد تمام کوچه های شهر پر از فریاد من است که می گویم:تنها نیستم،تنها منتظرم